တန္မွတန္ (Special Promotion)မွ Languageကံထူး႐ွင္ (10)ဦး

1. မခင္​ႏြယ္​စိုး (09-400411865)(Y6prime) 2. ကိုရဲ(09-2130511)(Y95) 3. မခိုင္​ဇင္​ဝင္​း(09-459562095)(RM6) 4. ကို​ေတဇ(09-776644455)(A7) 5. မျမင္​့ျမင္​့​ေမာ္​(09-446128291)(Y6Prime) 6. မႏွင္​းအိသြယ္​(09-789399951)(A10) 7. မရီရီ​ေထြး(09-400523361)(A50) 8. မခ် ဳိ ခ် ဳိ

Read more